Optymistyczna Sesja RM dla okręgu wiejskiego

sobota, Lipiec 2, 2011 21:41
Dodane w kategorii Aktualności

DSC00178W miniony czwartek, w ostatni dzień czerwca o godzinie 9.00 odbyła się blisko ośmiogodzinna sesja Rady Miejskiej w Wołominie. W porządku obrad znalazło się wiele ciekawych dla okręgu wiejskiego uchwał. Na szczęście dla miejscowości wiejskich wszystkie uchwalono.

1. Nabycie  przez Gminę Wołomin nieruchomości położonej przy ulicy Długiej w Duczkach:

Podjęcie  uchwały,  stanowi czynność wymaganą w procedurze  nabycia  na  rzecz  gminy  Wołomin w drodze   umowy  sprzedaży, niezabudowanej  nieruchomości położonej  w miejscowości   Duczki  przy  ulicy  Długiej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem  313/1 obręb Duczki-02  o powierzchni  289 m²,  za cenę 25 500 zł. (88,24 zł/m²). Przedmiotowa nieruchomość stanowi  współwłasność osób fizycznych.  Wzmiankowana działka wydzielona została z większej nieruchomości w wyniku dokonanego z urzędu podziału nieruchomości  stanowiącej działkę nr 313 obręb Duczki-02, zatwierdzonego ostateczną decyzją Burmistrza Wołomina nr 51/2007 z dnia 18.04.2007 r. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Długiej we wsi Duczki, działka stanowiąca przedmiot nabycia, przeznaczona  jest  pod  projektowany  pas  drogowy wzmiankowanej ulicy. Właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. W przedmiotowej sprawie właściciele nieruchomości skorzystali z tego prawa  występując  z wnioskiem o nabycie  terenu przeznaczonego pod ulicę. Wniosek ten  należy uznać za zasadny. Skutkiem finansowym podjęcia uchwały jest powstanie obowiązku wypłaty z budżetu gminy kwoty  25500 zł.  za nabycie prawa własności nieruchomości  oraz kwoty ok. 1200 zł. tytułem opłat za dokonanie czynności notarialnych oraz wpisów sądowych związanych  z dokonaniem zmian i ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej. Środki finansowe na realizację uchwały zabezpieczone zostały w  budżecie gminy na rok 2011 dział 700 rozdział 70005 paragraf 6060.

2. Nieodpłatnego nabycie przez Gminę Wołomin nieruchomości położonej we wsi Zagościniec przy ulicy Kolejowej:

Podjęcie uchwały, stanowić będzie dla Burmistrza Wołomina legitymację do nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wołomin od osób fizycznych (darowizna), nieruchomości położonej we wsi Zagościniec, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 114, w obrębie 09, o powierzchni 461 m². Z ofertą przekazania na rzecz Gminy Wołomin w drodze umowy darowizny prawa własności przedmiotowej nieruchomości wystąpili jej współwłaściciele. Będąca przedmiotem wniosku nieruchomość, znajduje się w pasie drogi wewnętrznej o szerokości 5 metrów, służącej do obsługi komunikacyjnej przyległych  posesji, a równocześnie stanowi jedyny dostęp ] do drogi publicznej – ulicy Kolejowej wzmiankowanych posesji. Pozostałe działki drogi wewnętrznej, o numerach 112  i 113, stanowią własność Gminy Wołomin. Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.

3. Zmiana w wydatkach zadań inwestycyjnych w 2011 roku:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Duczkach- ulica Poprzeczna (wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej za 25 000 pln)
-Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Wiosennej, na ulicy Wiosennej, Słonecznej w Lipinkach (wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej za 92 000 pln)

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania zmian  do „Planu Odnowy Wsi Duczki na lata 2009-2015”:

W dniu 29 października 2010 roku Gmina Wołomin złożyła do LGD „Równiny Wołomińskiej” wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnych boisk w Duczkach (modernizacja boisk szkolnych do gry w siatkówkę i koszykówkę z gumo podobną nawierzchnią”, który uzyskał wstępną rekomendację do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”. Powyższa Uchwała jest konieczna do podjęcia przy ocenie wniosku, która nadal trwa, przez Instytucję Wdrażającą oraz związana jest z dostosowaniem przyjętego wcześniej dokumentu pn. „Plan Odnowy Wsi Duczki na lata 2009-2015” do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie nazewnictwa wskazanego dokumentu oraz zapisów poszczególnych Rozdziałów.
Zmiany „Planu Odnowy Wsi Duczki na lata 2009-2015”, przyjętego wcześniej Uchwałą Nr XXVI – 10/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z 29 stycznia 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXIX-62/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany harmonogramu planowanych zadań i przedsięwzięć w „Planie Odnowy Wsi Duczki na lata 2009-2015” dotyczą zastąpienia dotychczasowej nazwy dokumentu: „Plan Odnowy wsi Duczki na lata 2009-2015” na „Plan Odnowy Miejscowości Duczki na lata 2009-2015” oraz wprowadzenia dodatkowych zmian w zapisach Rozdziału IV. ARKUSZ  PLANOWANIA – projekty rozwojowe, cele rozwojowe oraz Rozdziału V. HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU I ZARZĄDZANIE. W ramach tych rozdziałów obligatoryjnie musi zostać uwzględniony ww. wniosek. Podjęcie ww. Uchwały będzie gwarancją nieodrzucenia wniosku Gminy Wołomin na kolejnych etapach oceny dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą i w efekcie zwiększy szanse na ostateczną pozytywną decyzję w zakresie przyznania dofinansowania oraz dostosuje nazewnictwo dokumentu do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku. Następnym etapem będzie podjęcie jeszcze jednej Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Duczki na lata 2009-2015” wraz ze zmianami. Te Uchwały wypełnią wymogi Instytucji Wdrażającej.
W związku z powyższym rekomendujemy podjęcie tej Uchwały za jak najbardziej zasadne. W pierwszym etapie  będzie wykonana  dokumentacja projektowa i kosztorysowa a następnie będzie etap budowy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Duczki na lata 2009-2015” wraz ze zmianami.

Zmiany i dostosowania wykonano dla potrzeb realizacji w 2011 r. przez Gminę Wołomin operacji pn. „Budowa ogólnodostępnych boisk w Duczkach (modernizacja boisk szkolnych do gry w siatkówkę i koszykówkę z gumo podobną nawierzchnią)”, która uzyskała wstępną rekomendację do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”.

6. Nadanie Przedszkolu w Duczkach imienia „Pszczółka Maja”.

W 2008 roku Rada Pedagogiczna wystąpiła z propozycją wyboru bajkowego patrona, aby kojarzyło się to dzieciom z miejscem ciepłym, radosnym, kolorowym i bajkowym, do którego zawsze chce się wracać. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Dyrektor Przedszkola wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia nazwy dla przedszkola. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto, że PP w Duczkach przyjmie nazwę „Pszczółka Maja” zgodnie z wynikiem plebiscytu przeprowadzonego wśród rodziców, dzieci i pracowników przedszkola.

Materiał: www.WojciechPlichta.com

14 odpowiedzi na “Optymistyczna Sesja RM dla okręgu wiejskiego”

 1. jadziu na duczki.pl napisał:

  poniedziałek, 4 Lipiec o godz. 10:20

  Czy pkt. 1 oznacza, że na Długiej mogą zostać odblokowane inwestycje – czy tylko ta jedna nieruchomość prywatna w świetle drogi stanowiła problem?
  Zastanawia mnie koszt projektu chodnika na Parkowej, pomiędzy Wiosenną a Kolejową. Niemal 100 tys. zł. za wykonanie dokumentacji projektowej CHODNIKA (nie drogi) + kosztorys na odcinku około 460 metrów…?!?

 2. Wojciech Plichta na duczki.pl napisał:

  poniedziałek, 4 Lipiec o godz. 13:33

  “Odblokowane inwestycje”? Nie bardzo rozumiem. Od początku kadencji sukcesywnie wykupywane są i będą nadal działki leżące w pasie drogi ul. Długiej.
  Odnośnie chodnika w Lipinkach: ulica Parkowa na odcinku od Słonecznej do Wiosennej (23`000pln), ul. Wiosenna (12`000pln), ul. Słoneczna (57`000pln). Wszystkie te sumy są zabezpieczonymi pieniędzmi w budżecie- mam nadzieje, że te dokumentacje projektowo-kosztorysowe wykonane zostaną za mniejszą kwotę.

 3. Piotr na duczki.pl napisał:

  poniedziałek, 4 Lipiec o godz. 20:06

  Od kiedy Duczki mają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?Z tego co wiem,to żadna miejscowość w Gminie Wołomin nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Panie Plichta może wklejaj po prostu zapisy z uchwał a nie dodajesz swoje błędne interpretacje.Każdy sobie potrafi zinterpretować.

 4. Wojciech Plichta na duczki.pl napisał:

  poniedziałek, 4 Lipiec o godz. 20:28

  Proszę by darował Pan sobie zbędne uwagi i nie podważał autentyczności materiałów informacyjnych z Biura Rady. Dziękuję!

 5. jadziu na duczki.pl napisał:

  wtorek, 5 Lipiec o godz. 11:48

  Panie Wojtku,
  W odpowiedzi na moje pytanie o nakładkę asfaltową na Długiej napisał Pan infomrację z o etapach przygotowania prawnego wykupów gruntów w świetle drogi pod inwestycje w kontekście ulic Azaliowej, Myśliwskiej, Lipowej i Długiej (własność drogi nie uregulowana). Zrozumiałem więc, że jakiekolwiek inwestycje z uchwały Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16/06/2005 o zaspodarowaniu obszaru wokół ul. Długiej od Szkolnej do Dębowej a dalej nakładka asfaltowa są uzależniona od wykupu gruntów. Stąd pytanie czy działka nr 313/1 wspomniana przez Pana stanowi tylko jedną z nieuregulowanych? Czy jest ich np. killkadziesiąt do wykupu? To zmienia perspektywę inwestycji w infrastrukturę.

 6. Wojciech Plichta na duczki.pl napisał:

  wtorek, 5 Lipiec o godz. 12:27

  Ze znanych mi informacji wynika, że odnośnie ulicy Azaliowej i Myśliwskiej wszystko stoi na dobrej drodze by wylać nakładkę. Odnośnie ulicy długiej i nie uregulowanej własności takich działek jest jeszcze wiele.

 7. Piotr na duczki.pl napisał:

  wtorek, 5 Lipiec o godz. 19:11

  Dzwoniłem dzisiaj do tego Biura Rady i ta kobieta powiedziała, że nie przekazywała Panu w żadnej formie informacji jakoby Duczki miały plan zagospodarowania przestrzennego,tak więc tak jak pisałem może ogranicz się Pan do kopiowania a interpretowanie zostaw Pan ludziom,którzy się na tym znają.

 8. Piotr na duczki.pl napisał:

  wtorek, 5 Lipiec o godz. 19:11

  A tak apropos widać,że nie potrafi Pan przyjąć słów krytyki i zrzuca Pan na wszystkich tylko aby siebie wybielić.

 9. Piotr na duczki.pl napisał:

  wtorek, 5 Lipiec o godz. 19:16

  A tak apropos widać,że nie potrafi Pan przyjąć słów krytyki i zrzuca Pan na wszystkich tylko aby siebie wybielić…

 10. Wojciech Plichta na duczki.pl napisał:

  wtorek, 5 Lipiec o godz. 22:20

  Drogi Panie- przesyłam Panu link odnośnie Uchwały i tematu z nią związanym:
  http://www.um.wolomin.pl/Gospodarka/Zagospodarowanie-przestrzenne/Obowiazujace-miejscowe-plany-zagospodarowania-prze/Uchwa%C5%82a-Nr-XXXII-92-2005-Rady-Miejskiej-w-Wo%C5%82omini.aspx
  Mam nadzieję, że to rozbije wszelkie Pana uwagi. Pozdrawiam

 11. jadziu na duczki.pl napisał:

  czwartek, 7 Lipiec o godz. 10:56

  Wiosną pobierałem z Gminy wyrys z… planu zagospodarowania. Swoją drogą nawet w Urzędzie Gminy spotykałem się ze sprzecznymi informacjami o planach zagospodarowania przestrzennego: jeden wydział twierdził, że są, dosłownie drzwi obok, że… nie ma. Ale zapis w uchwale Rady Miejskiej “uchwala sie plan zagospodarowania przestrzennego” jest jednoznaczny. Natomiast dotyczy to miejscowych planów o ograniczonym zasięgu obowiązywania; planu gminnego zagospodarowania chyba nie ma…?
  Może warto rozpoznać temat i podać jednoznaczną informację na Duczki.pl, bowiem wiele osób jest przekonanych, że żadne plany nie obowiązują?

 12. Piotr na duczki.pl napisał:

  czwartek, 7 Lipiec o godz. 20:02

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest TYLKO I WYŁĄCZNIE dla przebiegu ul.Długiej w Duczkach a nie dla całych Duczek. Ot i całe wyjaśnienie. Wystarczy poczytać trochę uchwały. Ale Panie Plichta wstyd, ze podstawowych rzeczy Pan nie wiesz.

 13. Wojciech Plichta na duczki.pl napisał:

  czwartek, 7 Lipiec o godz. 21:56

  Skoro Pan pytał to ja odpowiadałem- za każdym razem zgodnie z prawdą! To Pan miał niejasności, nie ja- i to Panu musiałem wysyłać uchwały… Nie sobie.
  To Pan wydzwaniał do Biura Rady..
  Zresztą dla świętego spokoju niech i będzie Pana racja. Pan ma racje- ja mam spokój.

 14. jadziu na duczki.pl napisał:

  środa, 20 Lipiec o godz. 14:49

  Nawiązując do sesji Rady Miasta mam jeszcze pytanie jakie jest Pana, Panie Wojtku stanowisko w sprawie planowanej budowy centrum handlowego na terenie byłej Stolarki Wołomin? Utworzenie tak dużego CH miałoby również wpływ na położone zaledwie 1,5 km dalej Duczki. Jak w Pana ocenie budowa CH wpłynie na rozwój Wołomina, ale też Duczek? O ile zostanie podjęta?