Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2011

piątek, Marzec 25, 2011 14:30
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach

NSPod 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00. Wiecej informacji znajdziecie Państwo tutaj. W czerwcu 2006 roku został przyjęty przez Konferencję Statystyków Europejskich (KSE) dokument pt. ”Zalecenia międzynarodowe do spisów ludności i mieszkań około 2011 roku”, który zawiera rekomendacje dotyczące przyszłych spisów, przygotowane wspólnie przez ONZ oraz Unię Europejską, dla wszystkich spisów, które będą przeprowadzane w okresie do 2014 roku. Aktualnie zalecenia te mają one status obowiązującego dokumentu z uwagi na zawartą w nich szczegółową metodologię, rekomendowaną do stosowania w spisach tej dekady. Zgodnie z zaleceniami ONZ, spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 10 lat, na przełomie poszczególnych dekad. We wrześniu 2008 roku weszło w życie ramowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 lipca 2008r., które reguluje zasady przeprowadzania spisów ludności i mieszkań jako obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej. [2]

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.[3]

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów. [4]

Podstawowe cele spisu powszechnego ludności i mieszkań w Polsce w 2011 roku, tj. po naszym wejściu do struktur europejskich, są następujące:

1) Zaspokojenie potrzeb informacyjnych kraju, zwłaszcza zebranie informacji, których nie można uzyskać z innych źródeł;
2) Zebranie informacji niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb UE oraz innych potrzeb międzynarodowych;
3) Dostarczenie informacji na poziomie podstawowych jednostek podziału administracyjnego kraju;
4) Poznanie zmian w procesach demograficznych i społecznych zachodzących w czasie, tj. w okresie 2002 – 2011;
5) Aktualizacja bazy do budowy operatów losowania do badań prowadzonych na gospodarstwach domowych.[5]

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:

1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8 ) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).[6]

Tym samym po raz pierwszy spis zawierać ma pytanie o wyznanie (w tym przynależność do Kościoła i związku wyznaniowego). Udzielenie odpowiedzi nie będzie jednak obowiązkowe.[7] Zgodnie bowiem z Konstytucją RP organy państwowe nie mogą zobowiązać nikogo do ujawniania swojego wyznania.[8]

Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym, w następującej kolejności:
- pobranie danych z systemów informacyjnych,
- samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,
- wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),
- wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).[9]

Podstawa
Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Przyjęty przez Radę Ministrów 15 grudnia 2009 r.

Treść opracowana na podstawie informacjach udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny. Pełny artykuł na Rodzimy Kościół Polski

1. Główny Urząd Statystyczny
2. Notatka uzasadniająca GUS, Departament Badań Demograficznych
3. Główny Urząd Statystyczny
4. Ibidem
5. Ibidem
6. Ibidem
7. Rodzimy Kościół Polski
8. Rozdział II, Art. 53, p. 7 Konstytucji RP
9. Główny Urząd Statystyczny