Zaproszenie na obrady IV Sesji Rady Miasta w Wołominie

środa, Marzec 23, 2011 15:26
Dodane w kategorii Aktualności
radaIV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014 odbędzie się
dnia 24 marca 2011 roku / czwartek /
o godz. 15.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia  2 lutego 2011 roku
4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie
6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami ( Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Wołomin za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2010r. , sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok oraz Prezentacja raportu z badań „Tajnego Klienta” – diagnoza zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim w Wołominie)
7. Podjecie uchwał w sprawie:
(1) dalszej realizacji projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w roku 2011;
(2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011;
(3)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2011 rok;
(4)  zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin;
(5) przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina” – kategoria osoba fizyczna;
(6) przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina” – kategoria osoba prawna;
(7) ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wołominie;
(8) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Wołominie;
(9) ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji  Rady Miejskiej w Wołominie;
(10) zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin
(11) zarządzenia wyborów do organów Sołectw gminy Wołomin;
(12)  zarządzenia wyborów do organów Osiedli gminy Wołomin;
(13)  współdziałania z Powiatem Wołomińskim w zakresie ochrony zdrowia;
(14)  realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka – osoby   powyżej 65 roku życia;
(15)  realizacji szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C;
(16)  realizacji profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci uczęszczających do szkół na terenach wiejskich gminy Wołomin;
(17)  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (Piłsudskiego, Sasina);
(18)  nabycia nieruchomości (Duczki przebieg ul. Długiej);
(19) zmian w Statucie MZO w Wołominie;
(20) powierzenia uprawnień Burmistrzowi Wołomina do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej;
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Informacje Przewodniczącego Rady
10.Sprawy bieżące

2 odpowiedzi na “Zaproszenie na obrady IV Sesji Rady Miasta w Wołominie”

 1. dociekliwy na duczki.pl napisał:

  piątek, 25 Marzec o godz. 13:32

  W pierwszym zdaniu jest napisane “zwołuję” zatem pod wiadomością powinno być napisane kto zwołuje. To elementarne zasady.

 2. Wojciech Plichta na duczki.pl napisał:

  piątek, 25 Marzec o godz. 14:21

  Dobrze Panie Marcinie:)
  Następnym razem będzie napisane.