Sesje Rady Miejskiej Wołomin i Rady Powiatu Wołomińskiego

niedziela, Styczeń 30, 2011 1:40
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

CM6G9504III Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014 odbędzie się dnia 2 lutego 2011 roku (środa) o godz. 16.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ulicy Ogrodowej 4

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010-2014, proponując następujący porządek obrad:

1.Wybór sekretarza obrad

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie  objęcia mandatu radnego (1) (przyjęcie ślubowania )

4.Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia  14 grudnia 2010 roku

5.Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

6.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

7.Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

8.Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2011 -2032 (2)

9.Uchwalenie Budżetu Gminy Wołomin na 2011 rok

Odczytanie projektu uchwały budżetowej  Gminy Wołomin na 2011 rok.

Odczytanie opinii RIO w  Warszawie  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2011 rok

Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołomin na 2011 r.  (3) ( treść projektu uchwały budżetowej została dostarczona radnym ) – treść do wglądu w  Biurze Rady Miejskiej

10.Podjecie uchwał w sprawie:

(4) zmian w Statucie Gminy Wołomin

(5) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

(6) zmiany składu osobowego Rady Społecznej MSPZOZ Nr 1 w Wołominie

(7) zmiany składu osobowego Rady Społecznej MSPZOZ Nr 2 w Wołominie

(8) zmiany składu osobowego Rady Społecznej OPiTU SPZOZ w Wołominie

(9) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

(10) zmian uchwał dot. wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w  podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp. z o.o.

(11) wskazania przedstawiciela Gminy Wołomin  do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

(12) zmian w uchwale dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(13) zmian w uchwale dot. określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

11.Interpelacje i zapytania radnych

12.Informacje Przewodniczącego Rady

13. Sprawy bieżące

III Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, 31.01.2011 r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Wołomińskiego.
4. Złożenie ślubowania przez nowych radnych.
5. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 20 grudnia 2010 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
7. Projekt uchwały w sprawie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.
9. Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
10. Projekt uchwały w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2010.
12. Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
13. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.
14. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2009r.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
16. Interpelacje i zapytania radnych, wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.