“Równać Szanse 2010 – Regionalny Konkurs Grantowy”

wtorek, Październik 5, 2010 9:05
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone
rownacszansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Równać Szanse 2010 – Regionalny Konkurs Grantowy”
Misja Programu „Równać Szanse”

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.

Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:
-umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
-umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie; a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych realizujących projekt:
-umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,
-umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej
• dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy
• szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców)
- organizacje pozarządowe
- domy kultury
- biblioteki gminne
nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.

Uwaga:
• O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach Programu „Równać Szanse” (kończące się po 1 X 2010 r.).
• Podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.
• O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły.

Termin realizacji projektu
Dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2011 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów
Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Procedura składania wniosków
Termin rejestracji wniosków: do 12 października 2010 r.
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni:

Dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie Tratwa
10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
Adres e-mailowy: tratwa@tratwa.pl

Informacje o programie – tel. 0 89 513 17 46, 605 036 181

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 listopada 2010 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl